Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Manualna edycja kryteriów wyszukiwania zaawansowanego

Możliwość manualnego/ręcznego modyfikowania lub definiowania kryteriów wyszukiwania zaawansowanego jest dodatkową opcją dla zaawansowanego użytkownika umożliwiającą samodzielne definiowanie ograniczeń. Tryb manualny dostępny jest w momencie uruchomienia wyszukiwania zaawansowanego. Wprowadzanie kryteriów jest możliwe w dotychczasowy, wcześniej opisany, sposób poprzez wybór odpowiedniego kryterium na liście kryteriów, wybór odpowiedniego operatora i wprowadzenie odpowiedniej wartości, a następnie dodanie odpowiedniego operatora do łączenia kryteriów. Wprowadzane w taki sposób ograniczenia są wstawiane przed znacznikiem ### Tu wstawiamy ###. Znaczy to również, ze poprzez przemieszczenie znacznika ### Tu wstawiamy ### w inne miejsce wprowadzane w ten sposób kryteria są umieszczane w innym miejscu.

W każdym momencie można przejść do manualnego, ręcznego zmieniania lub wprowadzania kryteriów poprzez modyfikację dowolnego znaku bezpośrednio na panelu kryteria wyszukiwania. Należy jednakże stosować się do ograniczeń jakie są nakładane na użytkownika. Jednym z podstawowych ograniczeń jest konieczność zachowania pełnego tekstu znacznika ### Tu wstawiamy ### i dlatego należy na początkowym ekranie wyszukiwania zaawansowanego wstawiać dane przez tym znacznikiem.

Manualne definiowanie kryteriów

Przygotowywanie kryteriów w trybie ręcznym polega na definiowaniu tych kryteriów, ich grupowaniu oraz na tworzeniu połączeń pomiędzy kryteriami lub grupami kryteriów. W odniesieniu do kryteriów obowiązują następujące zasady :

 • Kryterium zapisywane jest pomiędzy nawiasami okrągłymi : ( )
 • Kryterium jest definiowane poprzez podanie trzech elementów : nazwy kryterium, operatora kryterium oraz wartości kryterium.
 • Nazwa kryterium oraz wartość kryterium musi zostać podana ze znakami ' na początku i na końcu wprowadzanego ciągu.

Połączenie pomiędzy kryteriami zawierają w sobie typ logicznego łącznika „OR" lub „AND", operatora negacji „NOT" i nawiasów klamrowych służących do grupowania kryteriów.

Przykład :

{  ('TIPL' word 'rower') OR ('TIPL' word 'samochód')  } AND ('TIPL' word 'silnik')

Powyższe ograniczenie zawiera 3 następujące kryteria :

 • 'TIPL' word 'rower'
 • 'TIPL' word 'samochód'
 • 'TIPL' word 'silnik'

Dodatkowo zdefiniowane zostały 4 połączenia pomiędzy kryteriami (jedno początkowe, dwa środkowe i jedno końcowe):

 • { - początek grupy kryteriów,
 • OR  - logiczne „lub" łączy pierwsze i drugie kryterium,
 • } AND – koniec grupy kryterium połączony logicznym „i" z kryterium trzecim,
 • puste kryterium końcowe.

Nazwy kryteriów do wykorzystania w trybie ręcznym

Podawanie nazwy kryterium odbywa się poprzez manualne wprowadzenie skrótu kryterium . Skróty kryteriów pojawiają się dużymi literami w nawiasach na liście kryteriów (która znajduje się w górnej części interface'u użytkownika). Przypominamy, że na tej liście znajdują się tylko te kryteria jakie są zdefiniowane dla wybranych baz przedmiotów chronionych. Na dzień 2015-05-06 zdefiniowane zostały następujące kryteria:

Opis polski na liście kryteriów Skrót kryterium dla wprowadzania manualnego
Data pierwszeństwa (RRRR-MM-DD)                       PRD
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu (RRRR-MM-DD)   DINTRO
Data publikacji BUP (RRRR-MM-DD)                      DBUP
Data publikacji PCT (RRRR-MM-DD)                      DPCT
Data publikacji WUP (RRRR-MM-DD)                      DWUP
Data udzielenia prawa (RRRR-MM-DD)                    DGRANT
Data zgłoszenia (RRRR-MM-DD)                          AD
Data zgłoszenia PCT (RRRR-MM-DD)                      ADPCT
Klasyfikacja lokarneńska (np. 0901)                   LOC
Klasyfikacja MKP (np. E06B3/54)                       IPC
Klasyfikacja nicejska (od 01 do 45, np. 39)           NIC
Klasyfikacja wiedeńska (np. 0103 lub 050505)          VIE
Kraj lub organizacja międzynarodowa                   COUNTRY
Nazwa                                                 NAME
Numer BUP (np. 01/2002)                               NRBUP
Numer pierwszeństwa                                   PRN
Numer prawa wyłącznego                                NRRIGHT
Numer publikacji PCT (np. WO99/25365)                 NRPCT
Numer rejestracji międzynarodowej                     NRINTREG
Numer WUP (np. 01/2002)                               NRWUP
Numer zgłoszenia                                      AN
Numer zgłoszenia PCT (np. PCT/FR98/02436)             ANPCT
Pełnomocnik                                           PATATT
Typ znaku: C,D,G,GP,M,P,S,SC,SD,SG,SGD,SGP,SP         MARKTYPE
Skrót opisu                                           ABST
Twórca                                                IN
Tytuł                                                 TIPL
Tytuł angielski                                       TIEN
Wykaz towarów                                         GOODS
Zgłaszający/Uprawniony                                AP
Zgłoszenie macierzyste                                PARENTAP

 

Nazwy operatorów do wprowadzania manualnego

Nazwy operatorów podawane są manualnie odpowiadają nazwom operatorów, które pojawiają się w nawiasach w liście operatorów (znajdującej się w górnej części interface'u użytkownika, pod listą kryteriów). Podobnie jak na liście kryteriów, lista operatorów jest typowa dla wybranego kryterium baz przedmiotów chronionych. Poniżej udostępniamy pełną listę, jednakże należy pamiętać, że operatory zależą od typu kryterium i powinny być odpowiednio wybrane. Na dzień 2015-05-06 w aplikacji zdefiniowane zostały następujące operatory:

Opis polski na liście operatorów Nazwa operatora dla wprowadzania manualnego
zawiera ciąg znakówstring
zawiera wyraz zaczynający się odwordstart
zawiera frazęphrase
zawiera wyrazword
zaczyna się od/kończy nastartend
==
>=>=
<=<=
<> <> 

  

Połączenia pomiędzy kryteriami do wykorzystania w trybie ręcznym

Połączenia podawane manualnie odpowiadają połączeniom jakie mogą powstawać poprzez wykorzystanie przycisków „ { „, „ OR", „AND", „NOT i „ } „ (znajdują się w górnej części interface'u użytkownika, pod listą operatorów). Należy pamiętać, że przed uruchomieniem wyszukiwania są sprawdzane przed zamianą na kod maszynowy. Jeżeli wprowadzono inne połączenie operator w procesie zamiany może zostać usunięty, co w efekcie spowoduje błąd. Celem weryfikacji poniżej udostępniamy pełną ich listę.

Połączenia Opis połączenia dla wprowadzania manualnego
NOTNegacja grupy kryteriów do zastosowania w pierwszym połączeniu
{Początek grupy kryteriów do zastosowania w pierwszym połączeniu
NOT {Negacja i początek grupy kryteriów do zastosowania w pierwszym połączeniu
{ NOTPoczątek grupy kryteriów i negacja kolejnego kryterium do zastosowania w pierwszym połączeniu
ORLogiczne „lub" łączące kryteria
ANDLogiczne „i" łączące kryteria
NOTLogiczna negacja
AND NOTLogiczne „lub" łączące kryteria z dodaną negacją drugiego kryterium
OR NOTLogiczne „i" łączące kryteria z dodaną negacją drugiego kryterium
AND {Logiczne „lub" łączące kryteria z dodanym początkiem grupy kryteriów
OR {Logiczne „i" łączące kryteria z dodanym początkiem grupy kryteriów
AND NOT {Logiczne „lub" łączące kryteria z dodaną negacją grupy kryteriów
OR NOT {Logiczne „i" łączące kryteria z dodaną negacją grupy kryteriów
} ORKoniec grupy kryteriów połączone logicznym „lub" z drugim kryterium
} ANDKoniec grupy kryteriów połączone logicznym „i" z drugim kryterium
} AND NOTKoniec grupy kryteriów połączone logicznym „i" z negacją drugiego kryterium
} OR NOTKoniec grupy kryteriów połączone logicznym „lub" z negacją drugiego kryterium
} AND {Koniec grupy kryteriów połączone logicznym „i" z drugą grupą kryteriów
} OR {Koniec grupy kryteriów połączone logicznym „lub" z drugą grupą kryteriów
}Koniec grupy kryteriów do zastosowania w ostatnim połączeniu

 

 

Sposób tłumaczenia na kod maszynowy i sprawdzanie poprawności wprowadzanych ograniczeń.

Przycisk „Sprawdź" znajdujący się po prawej stronie ekranu służy do sprawdzenia poprawności wprowadzonych ograniczeń. Sprawdzanie odbywa się razem z przetłumaczeniem wprowadzonych ograniczeń do kodu maszynowego. Sprawdzenie odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków :

 • Sprawdzane jest czy wprowadzono jakieś wartości,
 • Sprawdzane jest czy przez pomyłkę nie zmodyfikowano kursora edycji,
 • Sprawdzane są ilości nawiasów zwykłych i klamrowych – ilość nawiasów otwierających musi być równa ilości nawiasów zamykających,
 • Sprawdzane jest czy nawiasy są umieszczone w odpowiedniej kolejności (najpierw otwierający, następnie zamykający),
 • Następnie wyedytowany tekst dzielony jest na ograniczenia, które mieszczą się pomiędzy nawiasami zwykłymi oraz łączniki jakie znajdują się pomiędzy ograniczeniami
 • Sprawdzane jest czy każde ograniczenie zawiera 4 symbole ' (dwa pierwsze do wprowadzenia skrótu kryterium, dwa kolejne do wprowadzenia wartości)
 • Sprawdzane jest czy skrót nazwy kryterium wprowadzony jest poprawnie (musi być taki jak pokazano na jednej z tabel powyżej)
 • Sprawdzane jest czy operator wprowadzony jest poprawnie i czy odpowiada nazwie kryterium (musi być taki jak pokazano na jednej z tabel powyżej)
 • Sprawdzane są kolejne połączenia kryteriów (musi być taki jak pokazano na jednej z tabel powyżej).

W przypadku popełnienia błędu pod częścią przeznaczoną do edycji wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów podświetlonych na czerwono.

Tekst komunikatu w języku polskimKroki jakie należy podjąć celem wyeliminowania błędu.
Nie wprowadzono żadnej wartościNależy wprowadzić ograniczenia
Dodano łącznik bez wprowadzenia końcowego parametruNależy dodać ostatnie ograniczenie
Zmodyfikowano/nie znaleziono kursor edycjiKursor edycji nie może zostać zmodyfikowany, należy go odtworzyć lub najpierw usunąc wszystko a następnie powtórnie wprowadzić ograniczenia
Ilość nawiasów otwierających { różna od ilości nawiasów zamykających }.Sprawdzić nawiasy klamrowe otwierające i zamykający i usunąć niepotrzebne lub dodać brakujące
Ilość nawiasów otwierających ( różna od ilości nawiasów zamykających ).Sprawdzić nawiasy okrągłe otwierające i zamykający i usunąć niepotrzebne lub dodać brakujące
Nawias zamykający umieszczony przed nawiasem otwierającym.Poprawić kolejność nawiasów.
W jednym z ograniczeń brakuje 4 znaków 'Uzupełnić brakujący symbol '
W kryterium numer 1 błędnie podana nazwa operatora.Wstawić dokładnie taki operator jaki znajduje się w powyższej tabeli lub na liście operatorów (umieszczony w nawiasie).
W kryterium numer 1 błędnie podana nazwa kryterium.Wstawić dokładnie taki skrót jaki znajduje się w powyższej tabeli lub na liście kryteriów (umieszczony w nawiasie).
Błędnie zdefiniowane pierwsze połączenie kryteriów.Należy wprowadzić dokładnie takie połączenie jakie zdefiniowane jest na liście kryteriów dla początkowego połączenia.
Błędnie zdefiniowane połączenie kryteriów.Należy wprowadzić dokładnie takie połączenie jakie zdefiniowane jest na liście kryteriów.
Błędnie zdefiniowane ostatnie połączenie.Należy wprowadzić dokładnie takie połączenie jakie zdefiniowane jest na liście kryteriów dla ostatniego połączenia.

W przypadku gdy sprawdzanie daje efekt pozytywny wyświetlany jest na zielono komunikat „Poprawnie wprowadzono ograniczenia".

Uwaga! Powyższe komunikaty obejmują najczęściej pojawiające się błędy, nie wyczerpują jednakże wszystkich możliwych błędów jakie mogą się pojawić.

 

Przykład 8: Manualna edycja ograniczeń.

Proponujemy rozpocząć przykład poprzez wybranie wyszukiwania zaawansowanego, a następnie bazy przedmiotów chronionych o nazwie Wynalazki (WYN). Na ekranie będzie wyświetlał się początkowy panel bez wprowadzonych ograniczeń.

 

Do tak przygotowanego ekrany wkleimy ograniczenia jakie były przygotowane w poprzednim przykładzie. Otwieramy plik Worda i kopiujemy tą część jaka wcześniej została zapisana – dla wygody prezentujemy ograniczenia poniżej :

('AN' string '308139')  OR

 { ('TIPL' word 'dźwig')  AND

('TIPL' word 'osobowy')  } OR

 { ('TIPL' word 'rower')  AND

('TIPL' word 'stacjonarny')  } ### Tu wstawiamy ###

Po wklejeniu ekran będzie wyglądał następująco :

 

Naszym zadaniem będzie modyfikacja kryteriów poprzez zastąpienie operatorów „zawiera wyraz" operatorami „zawiera frazę" oraz dodanie jednego nowego ograniczenia do zapytania. Rozpoczynamy pracę od zamienienie operatora „zawiera wyraz", który ma skrót word operatorem „zawiera frazę", który z kolej ma skrót phrase. Wykonujemy to poprzez manualne wpisanie w drugim kryterium słowa phase – uwaga należy pamiętać o spacjach odstępu od znaków '.

 

Kolejnym etapem będzie dopisanie do wartości w 2 kryteriów słowa „osobowy". oraz manualnym usunięciu trzeciego ograniczenia – uwaga pamiętajmy, żeby nie usuwać nawiasu klamrowego zamykającego grupę, bez usunięcia nawiasu klamrowego otwierającego. Ograniczenie wygląda więc następująco

 

Ponieważ w grupie ograniczeń do której wchodzi drugie ograniczenie jest tylko jedno ograniczenie, wykorzystanie takiej grupy jest niecelowe i dlatego proponujemy usunięcie nawiasów klamrowych. Po usunięciu można kliknąć przycisk „Sprawdź" aby upewnić się, że zmodyfikowane w części polecenie jest poprawne.

 

W podobny sposób jak dla pierwszej grupy modyfikujemy i usuwamy grupę drugą popełniając świadomie błąd w nazwie operatora. Po kliknięciu na przycisk „Sprawdź" otrzymujemy następujący błąd:

 

Błąd  w skrócie operatora poprawiamy na „phrase" i do tak zbudowanego polecenia dodajemy kolejne ograniczenie (przykładowo chcemy dołączyć do wykazu kolejne zgłoszenie.

 

Rezultaty wyszukiwania są z oczywistych powodów inne niż te z poprzedniego przykładu.