Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wybór kryteriów wyszukiwania zaawansowanego

W trybie tym użytkownik ma możliwość konstruowania dowolnych zapytań wyszukujących dane w bazie. W celu stworzenia zapytania należy korzystać z "Kreatora wyrażeń". "Kreator wyrażeń" składa się z następujących elementów:

 • listy kryteriów;
 • listy operatorów;
 • pola edycji wartości kryterium;
 • przycisków wstawiających operatory logiczne łączące poszczególne kryteria wyszukiwania, operator negacji NOT oraz nawiasy służące do grupowania kryteriów w grupy.

Wybrane kryterium wraz z operatorem i wartością tworzą pojedynczy element wyszukiwania, który po wciśnięciu przycisku "Wstaw" (za polem "Wartość") zostaje przepisany do nieedycyjnego pola "Kryteria wyszukiwania". Pojedyncze kryteria można łączyć w grupy przy pomocy operatorów logicznych.

  

Lista kryteriów

Lista kryteriów ("Kryterium") zawiera zbiór nazw kryteriów przedmiotów chronionych, np.: Numer prawa wyłącznego, Data zgłoszenia, Numer zgłoszenia, Klasyfikacja MKP (np. E06B3/54). Lista dostępnych kryteriów jest zależna od liczby i rodzaju wybranych baz danych ochrony. Nazwy identyfikatorów są używane w tworzeniu kryteriów wyszukiwania.

Listy operatorów

Po wybraniu odpowiedniego kryterium, w zależności czy test to kryterium pełno-tekstowe czy kryterium wartościowe (w tym kryterium typu data), w liście operatorów użytkownik ma odpowiednie możliwości wyboru. Dla kryterium typu wartościowego użytkownik ma do dyspozycji operatory porównywania wartości liczbowych i dat:

 • = - równy
 • < - mniejszy niż,
 • <= - mniejszy-równy,
 • > - większy niż,
 • >= - większy równy,
 • <> - różny od;

Dla kryterium pełno-tekstowego użytkownik ma do dyspozycji następujące operatory:

 • Zawiera ciąg – zawiera ciąg znaków,
 • Zaczyna się od/ kończy na - zawiera wyraz zaczynający się od lub kończący się na,
 • Zawiera frazę - zawiera frazę składająca się ze wszystkich słów,
 • Zawiera wyraz - zawiera wyraz (lub wyrazy),
 • Zawiera wyraz zaczynający się od - zawiera wyraz zaczynający się od ciągu znaków.

Operatory łączące poszczególne kryteria

Użytkownik ma możliwość wykorzystywania następujących operatorów do łączenia i grupowania przygotowanych kryteriów:

 • AND - logiczne "i",
 • OR - logiczne "lub",
 • NOT - logiczna negacja,
 • { - początek grupowania kryteriów
 • } – koniec grupowania kryteriów.

Przy samodzielnym tworzeniu zapytania należy pamiętać o tym, że można korzystać tylko z kryteriów zdefiniowanych dla danej grupy baz danych. Tworzenie zapytań ułatwia „Kreator wyrażeń". Zwalnia on użytkownika z konieczności pamiętania nazw i skrótów kryteriów oraz nie pozwala na nałożenie warunku na kryteria niezdefiniowane dla danej grupy baz danych.

Początkowo w polu edycyjnym znajduje się tekst ### Tu wstawiamy ### - jest to znacznik informujący gdzie będą dodawane nowe kryteria lub operatory i który będzie służył do nawigowania po przygotowywanym zestawie kryteriów. Po dodaniu operatora znacznik zostanie przesunięty na prawo, a nowo wprowadzony operator pojawiać się będzie przed znacznikiem. Po wprowadzeniu nowego kryterium zostanie ono wprowadzone do nowej linii, a po kryterium występować będzie w/w znacznik.

Aby dodać nowy warunek należy wybrać kryterium, operator oraz podać szukaną wartość. Naciśnięcie przycisku „Wstaw" dodaje gotowy warunek do pola edycyjnego „Kryteria wyszukiwania".

Jeżeli chcemy dodać więcej kryteriów należy oddzielać je operatorami logicznymi AND oraz OR. Dodanie operatora logicznego następuje poprzez wciśnięcie przycisku „ AND " lub przycisku „OR" umieszczonego na poziomie oznaczonym jako łącznik.

Operator logicznej negacji NOT wykorzystywany jest do wprowadzenia wykluczenia z listy rezultatów pozycji jakie są wyszukiwane poprzez użycie kryterium następującego po operatorze negacji.

Nawiasy okrągłe są dodawane automatycznie do nowego kryterium, a następnie nowe kryterium dodawane jest do już wcześniej zdefiniowanych. Należy pamiętać o tym, że logiczne „i" w zapytaniach ma priorytet nad logicznym „lub" – wyedytowanego w kreatorze zapytania nie można modyfikować poprzez dodawania nawiasów.

 Operatory „{„ i „}" są stosowane do grupowania kryteriów w odpowiednie grupy kryteriów, które wyszukują zdefiniowane przez użytkownika ograniczenia. Grupa kryteriów zaczyna się od nawiasu „{„ i kończy nawiasem „}". Grupy te można łączyć pomiędzy sobą za pomocą operatorów logicznego „i" lub logicznego „lub". Grupy także można łączyć z pojedynczymi kryteriami za pomocą tych samych operatorów. Wprowadzenie grupowania miało na celu wyeliminowanie priorytetu logicznego „i" nad logicznym „lub" opisanego powyżej.

Przyciski manipulowania kryteriami

Przyciski „Poprzednie", „Usuń poprzednie" i „Następne" służą do manipulowania kryteriami. Przycisk „Poprzednie" służy do przejścia z aktualnie przetwarzanego kryterium wskazanego przez znacznik ### Tu wstawiamy ### do kryterium poprzedniego, które znajdowane jest poprzez wyszukanie poprzedniego operatora do łączenia kryteriów „ AND „ lub „OR".  Po przejściu do poprzedniego kryterium można dołączyć kolejne kryterium w tym miejscu lub wyeliminować kryterium jakie występuje wcześniej.

Przycisk „Następne" służy do przejścia z aktualnie przetwarzanego kryterium do kolejnego kryterium, które znajdowane jest poprzez wyszukanie kolejnego operatora do łączenia kryteriów „ AND „ lub „OR".  Po przejściu do kolejnego kryterium można dołączyć kolejne kryterium w tym miejscu lub wyeliminować kryterium jakie występuje wcześniej.

Przycisk „Usuń poprzednie" służy do usuwania błędów jakie mogą się zdarzyć użytkownikowi podczas definiowanie skomplikowanego zapytania. Przycisk „Usuń poprzednie" usuwa kryterium które znajduje się bezpośrednio przed znacznikiem.

Przycisk sprawdzania

W trybie zaawansowanym możliwe jest manualne wprowadzanie ograniczeń, grup ograniczeń oraz ich łączenie. Poprzez manualne wprowadzanie użytkownik może wprowadzić błędne dane, które podczas wykonania zapytania mogą spowodować błąd. Aby to uniknąć przygotowaliśmy przycisk „Sprawdź" który testowo dokonuje tłumaczenia na kod maszynowy oraz informuje o wprowadzanych błędach. Dodatkowo przycisk „Sprawdź" może być używany do uporządkowania wprowadzonych kryteriów – umieszcza każde wprowadzone kryterium w nowym, oddzielnym wierszu i eliminuje niepotrzebne spacje.

Przyciski wyszukiwania i całkowitego usuwania

W dolnej prawej części wyszukiwania zaawansowanego, znajdują się dwa przyciski „Szukaj" i „Wyczyść wszystko". Przycisk „Szukaj" służy do uruchomienia wyszukiwania, natomiast przycisk „Wyczyść wszystko" usuwa wszystkie ograniczenia i pozwala definiować zapytanie jeszcze raz.

Aby prawidłowo przygotowywać zapytanie sugerujemy zapoznanie się z przykładami zaprezentowanymi na kolejnych stronach.

Wybrane operatory wyszukiwania zaawansowanego

 Grupowanie kryteriów wyszukiwania zaawansowanego

 Manipulowanie kryteriami wyszukiwania zaawansowanego

Manualne definiowania kryteriów wyszukiwania zaawansowanego